About Us

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 ธ.ค. 2549 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

1. พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ

2. รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์

 

โดยมีภารกิจหลัก เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ ตลอดจน สื่อ เครื่องมือ ชุดความรู้ กิจกรรมต่างๆ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่้ยวข้อง โดยอิงหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านโภชนาการ, การออกกำลังกาย และ/หรือการมีกิจกรรมทางกาย และการจัดการอารมณ์ อย่างถูกต้องเหมาะสม

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 ธ.ค. 2549 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

.

ผลงานสำคัญ

•เผยแพร่แนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. สู่สังคมไทย

•รวบรวมทีมแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ เป็นทีมวิทยากรเผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์

•พัฒนาแนวคิด Healthy Organization เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ควบคู่ไปกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี มีความสุข นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน"

•ร่วมกับสถาบันวิชาการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษา และพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน